Αφοι Μανιουδάκη Ο.Ε., δίχτυα ελαιοσυλλογής, συγκομιδής καρπών, προσ
 
 
 
εταιρικό προφίλ
 
προϊόντα
 
εφαρμογές
 
επικοινωνία
 
αρχική σελίδα
 
 

 

Στα πλαίσια της συνεχούς αναζήτησης τεχνικών για την διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας μας, εφαρμόστηκε σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000, του οποίου πιστοποιήθηκε η σωστή λειτουργία από τον διεθνή φορέα BVQI, τον Ιανουάριο του 2006. Η εταιρία μας έλαβε πιστοποιητικό με αριθμό 186916.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας τηρείται σύμφωνα με την παρακάτω διακήρυξη:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΑΦΟΙ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ Ο.Ε.

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας, καθώς και οι στόχοι της για την ποιότητα εκφράζονται όπως παρακάτω:
Η επιχείρηση ΑΦΟΙ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ Ο.Ε. είναι δεσμευμένη να κατασκευάζει και να πωλεί ποιοτικά προϊόντα (Δίχτυα συγκομιδής, προστασίας, κάλυψης & άλλων χρήσεων) στους πελάτες της, απόλυτα συμμορφούμενα με συγκεκριμένες προδιαγραφές; και απαιτήσεις, για την πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των πελατών της, τα οποία ελέγχονται ως προς την ποιότητα τους πριν από την παράδοσή τους.
Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (διεύθυνση, προσωπικό, συνεργάτες, προμηθευτές, αλλά κυρίως των πελατών της) διασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου της.
Η ποιότητα και η συνέπεια οδηγούν την εταιρεία σε μακροπρόθεσμα οφέλη, τα οποία είναι πάντοτε σημαντικότερα από τα βραχυπρόθεσμα.
Για την ικανοποίηση των παραπάνω, η εταιρεία έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες της εταιρείας, που επηρεάζουν την ποιότητα.
Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων. Είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να δίνει βάρος στην πρόληψη, χωρίς όμως να υποτιμά μηχανισμούς διορθωτικών ενεργειών, όταν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με τις απαιτήσεις.
Η επίτευξη των στόχων επιτυγχάνεται με σύγχρονη τεχνογνωσία, συμμόρφωση ως προς την Ευρωπαϊκή & Εθνική Νομοθεσία, συμμόρφωση ως προς τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, με την απασχόληση προσωπικού κατάλληλα εκπαιδευμένου, με βοηθητικές λειτουργίες και με παροχές των απαραίτητων πόρων (δηλαδή των ηθικών και υλικών μέσων), με συνεχή ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα Ποιότητας. Οι ειδικότεροι στόχοι ποιότητας ανά λειτουργία της εταιρείας καθιερώνονται και ανασκοπούνται μέσω των Ανασκοπήσεων Διοίκησης.
Όλα τα παραπάνω εγγυώνται τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις; για την ποιότητα και την πορεία σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000, καθώς και τη δέσμευση της εταιρείας για συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

ΑΦΟΙ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ Ο.Ε.

 

επιστροφή

 
© 2006 Αφοι Μανιουδάκη Ο.Ε. - powered by Positron